Ön offline van

Az Auchan Korzó Crystal Nails Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata

Az Auchan Korzó Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata 


1. A nyereményjáték szervezői 


 


Az Auchan Korzó Nyereményjáték ("Játék") szervezői a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; "Szervező1") és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; "Szervező2") (Szervező1 és Szervező2 együttesen: "Szervezők"). A Játékhoz a Nyereményt a Szervező1 biztosítja, míg a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező2 végzi. Szervezők a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint közös adatkezelők végzik a Játék jelen hivatalos játékszabályzata és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Adatkezelési Tájékoztató") alapján. 


 


A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának ("Játékszabályzat") és az Adatkezelési Tájékoztatónak az automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervezők általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez. 


 


 


2. Kik vehetnek részt a játékban? 


 


2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal ("Facebook profil") rendelkező természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. 


 


A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook oldalon ("Rajongói oldal") megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeljék, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználják. 


 


2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 


 


 


3. A Játék időtartama: 


 


A Játék 2021. augusztus 12. (csütörtök) 10 óra 00 perctől 2021. augusztus 19. ( csütörtök) 10 óra 00 percig tart. 


 


 


4. A Játék menete 


 


4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: 


A Játékban való részvételhez keresse fel a Auchan Korzó Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/korzoauchan/) majd ott, a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat az, hogy a Játékos kommentben megtippelje a posztban szereplő kérdésre a helyes választ.  


 


Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a poszt alatt komment formájában kell válaszolnia. 


 


A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. 


 


A Szervezők sorsolás útján 3 db nyertest választanak ki. 


 


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 


 


Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 


 


A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból. 


 


A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják. 


 


 


5. Nyertes kiválasztása 


 


A Játék lezárását követően 3 db nyertes (együttesen a továbbiakban: "Nyertesek", külön-külön: "Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: 


 


A Nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervezők a beküldött érvényes és helyes választ tartalmazó kommentek közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 20. (péntek) 10:00. 


 


A Szervezők a Nyertesek kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 


 


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 


 


 


6. A Nyeremény 


 


6.1. A Nyertesek 1-1 darab Crystal Nails ajándékcsomagot ("Nyeremény”) nyernek.  


 


Az ajándékcsomag tartalma: 2 db körömreszelő; 


1 db körömápoló olaj; 


3 db kézkrém.  


A Nyeremény vonatkozásában a Szervezők a változtatás jogát fenntartják. A Szervezők rögzítik, hogy felelősségük kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük. 


 


A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 


 


A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy bármelyik Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. 


 


A Nyertesek csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával vehetik át Nyereményeiket. 


 


6.2. Nyeremény kézbesítése 


 


A Nyerteseknek a Nyeremény az alábbiak szerint kerül kézbesítésre: 


Szervezők a Nyerteseket a Nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítják a Nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezőkkel az info.hungary@nhood.com e-mail címen, a Nyertesek kisorsolását követően 48 órán belül, majd bármelyik Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az info.hungary@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervezők részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. 


 


Amennyiben a Szervezők észlelik, hogy bármelyik Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem kézbesíthető részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervezők által. 


 


Ha bármelyik Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet. 


 


A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertesekkel a Szervezők e-mailben egyeztetik. Szervezők a Nyereményt futárszolgálat útján kézbesítik a Nyertesek részére. 


 


A Nyertesek kötelesek együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 


 


 


7. Személyi jövedelemadó, költségek 


 


A Szervező1 vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező1 a Nyertesek nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyerteseket terheli. 


 


 


8. Vegyes rendelkezések 


 


A Szervezők, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti. 


 


A Szervezők nem osztanak szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) osztanak ki, amennyi a Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. 


 


A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők publikálják a Nyertes nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertes Játékban szereplő kommentjét a Szervezők publikálhassák vagy ismertethessék a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervezők kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 


 


A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak. 


 


Szervezők kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 


 


Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatják vagy visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül. 


 


A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve felfüggesszék vagy kizárják a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 


 


Szervezők rögzítik, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervezők indítják. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője a Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező2 részére történik. 


 


Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info.hungary@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás. 


 


Mellékletek: 


1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 


 


 


Budapest, 2021. augusztus 11. 
Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft. 


Szervezők
 
Az Auchan Korzó Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata 


1. A nyereményjáték szervezői 


Az Auchan Korzó Nyereményjáték ("Játék") szervezői a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; "Szervező1") és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; "Szervező2") (Szervező1 és Szervező2 együttesen: "Szervezők"). A Játékhoz a Nyereményt a Szervező1 biztosítja, míg a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező2 végzi. Szervezők a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint közös adatkezelők végzik a Játék jelen hivatalos játékszabályzata és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Adatkezelési Tájékoztató") alapján. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának ("Játékszabályzat") és az Adatkezelési Tájékoztatónak az automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervezők általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez. 


2. Kik vehetnek részt a játékban? 


2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal ("Facebook profil") rendelkező természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. 


A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook oldalon ("Rajongói oldal") megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeljék, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználják. 


2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 


3. A Játék időtartama: 


A Játék 2021. augusztus 12. (csütörtök) 10 óra 00 perctől 2021. augusztus 19. ( csütörtök) 10 óra 00 percig tart. 
 
4. A Játék menete 


4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: 


A Játékban való részvételhez keresse fel a Auchan Korzó Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/korzoauchan/) majd ott, a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat az, hogy a Játékos kommentben megtippelje a posztban szereplő kérdésre a helyes választ.  


Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a poszt alatt komment formájában kell válaszolnia. 


A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.


A Szervezők sorsolás útján 3 db nyertest választanak ki. 


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 


A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják. 


5. Nyertes kiválasztása 


A Játék lezárását követően 3 db nyertes (együttesen a továbbiakban: "Nyertesek", külön-külön: "Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: 


A Nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervezők a beküldött érvényes és helyes választ tartalmazó kommentek közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 20. (péntek) 10:00. 


A Szervezők a Nyertesek kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 6. A Nyeremény 


6.1. A Nyertesek 1-1 darab Crystal Nails ajándékcsomagot ("Nyeremény”) nyernek.  


Az ajándékcsomag tartalma: 2 db körömreszelő; 


1 db körömápoló olaj; 


3 db kézkrém. 


A Nyeremény vonatkozásában a Szervezők a változtatás jogát fenntartják. A Szervezők rögzítik, hogy felelősségük kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük. 


A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
 

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy bármelyik Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. 


A Nyertesek csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával vehetik át Nyereményeiket. 


6.2. Nyeremény kézbesítése 


A Nyerteseknek a Nyeremény az alábbiak szerint kerül kézbesítésre: 


Szervezők a Nyerteseket a Nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítják a Nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezőkkel az info.hungary@nhood.com e-mail címen, a Nyertesek kisorsolását követően 48 órán belül, majd bármelyik Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az info.hungary@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervezők részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. 


Amennyiben a Szervezők észlelik, hogy bármelyik Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem kézbesíthető részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervezők által. 


Ha bármelyik Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet. 


A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertesekkel a Szervezők e-mailben egyeztetik. Szervezők a Nyereményt futárszolgálat útján kézbesítik a Nyertesek részére. 
 

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

7. Személyi jövedelemadó, költségek 


A Szervező1 vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező1 a Nyertesek nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyerteseket terheli. 


8. Vegyes rendelkezések 


A Szervezők, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti. 


A Szervezők nem osztanak szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) osztanak ki, amennyi a Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. 


A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők publikálják a Nyertes nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertes Játékban szereplő kommentjét a Szervezők publikálhassák vagy ismertethessék a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervezők kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 

A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak. 

Szervezők kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatják vagy visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül. 


A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve felfüggesszék vagy kizárják a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Szervezők rögzítik, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervezők indítják. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője a Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező2 részére történik. 


Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info.hungary@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

Mellékletek: 


1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 
Budapest, 2021. augusztus 11. 
Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft. 


Szervezők 


1.sz.melléklet: 


Az Auchan Korzó Nyereményjáték Hivatalos Adatkezelési Tájékoztatója A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43) és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint közös adatkezelő ("Adatkezelők") által szervezett Auchan Korzó Nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

1. A kezelt személyes adatok köre 


A Játékban történő részvétel során a Játékos a következő személyes adatait bocsátja az Adatkezelők rendelkezésére: 


Facebook profil név 


Facebook profil kép 


A Nyerteseknek ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk: 


Teljes név 


Facebook profil kép 


Születési dátum 


E-mail cím 


Telefonszám 


Szállítási cím 

Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni. 


2. Az adatkezelés célja és időtartama 


Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook). 


3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 


A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék. 


4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 


Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll a 3.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni. 


Az Adatkezelők a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelők csak a komment megjelenését tudják visszavonni, a Játékos saját közösségi fiókjaikért maga felel, a Google szerverek által tárolt adatokért Adatkezelők kizárják a felelősségüket. 


Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 


Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 


5. Adatbiztonság 

Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók. 6. Jogérvényesítési lehetőségek 


Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre. 


Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelőkkel szemben. 
A NAIH elérhetőségei: 


cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 


telefonszám: +36 1 391 1400; 


e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.; 


honlap: www.naih.hu. 7. Egyéb rendelkezések Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 
Budapest, 2021. augusztus 11. Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft. 


Adatkezelők